Rodo

POLITYKA PRYWATNOŚCI
STRONY INTERNETOWEJ

mk-seats.com

Szanowny Użytkowniku
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, żebyś podczas korzystania z naszych usług czuł się
komfortowo i bezpiecznie, dlatego przygotowaliśmy dokument, z którego uzyskasz szczegółowe
informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.
Spis treści:

  1. Wstęp
  2. Definicje
  3. Informacje ogólne
  4. Odbiorcy danych osobowych strony internetowej
  5. Pozyskiwanie, gromadzenie cel, zakres oraz czynności przetwarzania danych osobowych
  6. Prawa osób, których dane dotyczą
  7. Mechanizm cookies, dane eksploatacyjne i analityka
  8. Postanowienia końcowe

§ 1
Wstęp

1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
Użytkowników korzystających ze strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym: mkseats.com, zwanej dalej stroną. Dokument opisuje przede wszystkim podstawy, cele, zakres
przetwarzania danych osobowych, wskazuje podmioty, którym dane są powierzane, a także zawiera
informacje dotyczące plików cookies oraz narzędzi analitycznych stosowanych w ramach strony
internetowej.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej, w rozumieniu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO (tutaj
można zapoznać się z treścią rozporządzenia http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679), jest firma MK SEATS Sp. z o.o., wpisana w
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca adres miejsca głównego
wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Nad Rzeka 5, 64-917 Skórka, NIP: 7671716002,
REGON: 386818690, telefon kontaktowy: +48781478050, adres poczty elektronicznej:
wlodarczyk@mk-seats.com, zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Usługodawcą strony
internetowej.

3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych
osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002
nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

4. Administrator danych osobowych oświadcza, iż polityka prywatności pełni rolę informacyjną co
oznacza, iż nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników strony internetowej. Jej celem jest
określenie działań podejmowanych przez Administratora oraz opis powiązanych ze strona internetową
usług, narzędzi i funkcjonalności, z których korzystają Użytkownicy strony internetowej, np. w celu
skorzystania z formularza kontaktowego czy innych działań podejmowanych w ramach strony
internetowej.

§ 2
Definicje

1. Użytkownik– osoba korzystająca ze strony; podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa
mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o
świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Administrator – firma MK SEATS Sp. z o.o., ul. Nad Rzeka 5, 64-917 Skórka, NIP: 7671716002,
REGON: 386818690.

3. Strona internetowa (ang. web page) – inaczej strona www to jedna ze stron internetowych
wchodzących w skład tej samej witryny internetowej, która hostowana jest pod domeną mk-seats.com,
którą możemy otworzyć za pomocą przeglądarki internetowej. Strona internetowa którą Administrator
zarządza, składa się z kodu HTML, CSS, JavaScript i może zawierać np. treści, grafiki, filmy czy
hiperłącza do innych stron internetowych lub też plików.

4. Usługa elektroniczna – usługa świadczona droga elektroniczną przez Administratora na rzecz
Użytkownika za pośrednictwem strony.

5. Formularz kontaktowy – formularz, w którym Użytkownicy strony internetowej mk-seats.com
zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu wykonania usługi/realizacji przesłanego zgłoszenia
do Administratora.

6. Urządzenie – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do
strony.

7. Konsument- osoba fizyczna zawierająca z Administratorem umowę w ramach strony, której
przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 3
Informacje ogólne

1. Administrator strony internetowej dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności Użytkowników
strony internetowej oraz wszelkich danych i informacji, które zostały od Nich pozyskane. Z należytą
starannością dobiera i stosuje techniczne środki ochrony, zarówno programistyczne, jak i
organizacyjne, tym samym zapewniając całkowitą ochronę przed ich udostępnieniem, ujawnieniem,
utraceniem, zniszczeniem, nieuprawniona modyfikacją czy przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów prawa.

2. Administrator informuje, że strona internetowa stosuje protokół transmisji, zapewniający
bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie, a mianowicie posiada zainstalowany protokół SSL
(ang. Secure Socket Layer). Jest to rodzaj zabezpieczenia polegający na kodowaniu danych przed ich
wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer strony.
Informacja wysyłana z serwera do Użytkownika jest również kodowana, a po osiągnięciu celu
dekodowana.

3. Dane zbierane przez Administratora przetwarzane są zgodnie z prawem, z poszanowaniem zasad
rzetelności i przejrzystości, gromadzone są w minimalnym zakresie koniecznym dla
wyszczególnionych celów i przetwarzane zgodnie z nimi, niepoddawane dalszemu przetworzeniu
niezgodnemu z tymi celami, adekwatne i poprawne merytorycznie w stosunku do przeznaczenia oraz
przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą. Okres
przechowywania danych uzależniony jest od celu przetwarzania i ograniczony do momentu uzyskania
założonego celu.

4. Administrator strony internetowej na zasadach określonych w regulaminie oraz w polityce prywatności
posiada dostęp do danych, może jednak powierzyć dane osobowe Użytkowników podmiotom
zewnętrznym, współpracującym z Administratorem. Takie powierzenie jest możliwe wyłącznie na
podstawie stosownych umów powierzenia danych osobowych, zawartych pomiędzy Administratorem a
podmiotem przetwarzającym. Umowy zawierają zapis określający zakres oraz warunki przetwarzania
danych osobowych koniecznych do realizacji usług. Administrator oświadcza, że współpracuje tylko z
podmiotami, które gwarantują ze swojej strony bezpieczeństwo procesów przetwarzania danych
osobowych poprzez wdrożenie zabezpieczeń odpowiadających wymaganiom określonych w RODO.

5. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania informacji dotyczących
Użytkowników strony internetowej organom władzy publicznej np. w związku z prowadzeniem
postępowań o możliwe naruszenia prawa lub podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie na
podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

6. Korzystanie z usług oraz narzędzi udostępnionych w ramach strony internetowej, a także podanie
danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak konieczne do
zawarcia i zrealizowania umowy o świadczenie usługi elektronicznej na stronie internetowej, tym
samym ich brak uniemożliwi zawarcie takiej umowy. Zakres danych koniecznych do zawarcia umowy
wskazany jest na stronie internetowej.

7. Użytkownik korzystający z usług i narzędzi udostępnionych w ramach strony internetowej potwierdza,
że zapoznał się z postanowieniami niniejszej polityki prywatności, jednocześnie wyrażając zgodę (jeśli
zachodzi taka potrzeba) na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z tymi postanowieniami
poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów zamieszczonych na stronie strony internetowej
(treści checkboxów określają cel w jakim będą wykorzystywane podane dane osobowe).

§ 4
Odbiorcy danych osobowych strony internetowej

1. W celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej, Administrator korzysta z usług
podmiotów zewnętrznych. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do
realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie koniecznym do jego
zrealizowania.

2. Przykładowymi odbiorcami danych osobowych Użytkowników strony internetowej są:
• przewoźnicy, pośrednicy, kurierzy, spedytorzy- w sytuacji, gdy Użytkownik dokonujący zakupu na Stronie
wybiera sposób dostawy przesyłką kurierską,
• podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą- Administrator powierza dane osobowe
Użytkownika podmiotowi obsługującemu daną płatność w zakresie niezbędnym do realizacji usługi,
• podmioty świadczące usługi księgowe/rachunkowe,
• podmioty zlecające Administratorowi zadania na podstawie odrębnej umowy w ramach działalności
Strony np. przeprowadzenie rekrutacji, wykonanie wyceny, projektu
• podmioty oferujące swoje usługi za pośrednictwem Strony,
• podmioty obsługujące funkcjonalności Strony internetowej.

3. Odbiorcy danych (podmioty zewnętrzne) przetwarzają dane osobowe na podstawie podpisanych z
Administratorem strony internetowej stosownych umów powierzenia. Podmioty te gromadzą,
przetwarzają, przechowują dane osobowe zgodnie z posiadanymi regulaminami i politykami
prywatności.

4. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców i Użytkowników strony internetowej „mk-seats.com”
Administrator powierza następującym podmiotom:

a) Webtom.pl Tomasz Maciejewski, 64-920 Piła, ul. Wenedów 6E/1U, NIP: PL7642372385, REGON: 300160958, w celu przechowywania danych na serwerze, na którym zainstalowana jest Strona internetowa oraz
w celu sprawowania opieki informatyczno-technicznej nad stroną internetową Strony; w celu obsługi
informatycznej Strony internetowej, w celu zarządzania stroną internetową Strona internetową; w celu
świadczenia/obsługi usług marketingowych; w celu pozycjonowania strony internetowej Strony
internetowej

b) Biuro Rachunkowe ISK INSPIRACJA SŁAWOMIR KOBAK, ul. Fredry 13, 30-605 Kraków – w celu
rozliczenia płatności i wystawienia rachunku/faktury za zamówioną usługę lub w celu prowadzenia
dokumentacji księgowej lub w celu realizacji obowiązku rozliczeń podatkowych i księgowości lub w
celu prowadzenia księgowości działalności gospodarczej właściciela Strony internetowej; w celu
prowadzenia księgowości w formie elektronicznej;

c) BNP PARIBAS – w celu umożliwienia dokonania płatności elektronicznych oraz płatności za pomocą
karty płatniczej za zamówioną usługę lub celu realizowania płatności internetowych Administratora.

§ 5
Pozyskiwanie, gromadzenie cel, zakres oraz czynności przetwarzania

1. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera,
adresów IP, parametrów oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny
urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie
powyższych informacji będzie miało miejsce w związku z korzystaniem ze strony internetowej. Dane
te nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

2. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i
odnośnikach lub innych czynnościach podejmowanych na stronie internetowej, aby ułatwić korzystanie
z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu poprawy funkcjonalności tych usług.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez
wewnętrzny system wiadomości w szczególności, jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone
treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników strony internetowej.

4. W ramach prowadzonej strony internetowej Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w
następujących celach:

• kontaktowania się z Użytkownikami w odpowiedzi na zapytania przesłane przez formularz kontaktowy,
kontaktowania się z Użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej w odpowiedzi na
przesłane zapytania,
• ułatwienia korzystania ze strony internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego
strony internetowej,
• wykonania umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną.

5. Administrator informuje, że zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników: adres
poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz opcjonalnie imię i nazwisko.

6. Dane osobowe, które są gromadzone w celach wskazanych w polityce prywatności będą
przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres
wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, praw Konsumenta czy innych praw w tym zakresie.
KONTAKT Z UŻYTKOWNIKEM

7. Podstawą przetwarzania danych w związku z obsługą Użytkownika, która obejmuje kontakt z
Użytkownikiem w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie za pośrednictwem poczty
elektronicznej, formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda na przetwarzanie.
Jeśli po kontakcie zostanie zawarta umowa, dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit b
RODO. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie
usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w
przyszłości (stosownie do art.6 ust.1 lit. f RODO).
FORMULARZ KONTAKTOWY

8. W ramach funkcjonalności strony internetowej, Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się
z nim przy wykorzystaniu interaktywnego formularza. Skorzystanie z formularza wymaga podania
danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na
pytania zawarte w formularzu. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu
lub zlecenia usługi. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu obsługi
zapytania, a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych
danych jest dobrowolne.

9. Podstawą przetwarzania danych w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego jest art. 6 ust.
1 lit. a RODO, czyli zgoda na przetwarzanie.

10. W celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz –
podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie
usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

11. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel
w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie
do art.6 ust.1 lit. f RODO).

FANPAGE
12. Administrator udostępnia Użytkownikom za pośrednictwem platformy Facebook swój Fanpage,
którego administratorem jest on sam lub osoba wyznaczona (upoważniona) do pełnienia tej funkcji. Za
pośrednictwem fanpage’a Użytkownik może dodawać komentarze, posty jako gość, korzystać z funkcji
„Lubię to” czy „Udostępnij”.

13. Za pośrednictwem fanpage’a Użytkownik może zostać przekierowany na stronę Administratora.

14. Podstawą przetwarzania danych w ramach funkcjonowania fanpage’a, a koniecznych do zarządzania
nim oraz w celach statystycznych, polegających między innymi na analizie danych zbieranych
automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies, jest usprawiedliwiony interes
administratora stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

15. Podstawą przetwarzania danych osobowych w związku z zamieszczaniem komentarzy jest zgoda na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

16. W ramach fanpage Użytkownik może w każdej chwili przestać go obserwować. Zaprzestanie
obserwacji powoduje, iż nie będą już wyświetlane treści pochodzące od Administratora związane z
prowadzonym fanpage.

17. Administrator informuje, iż przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, informacje ogólne,
które zamieszczone zostały przez Użytkownika na swoim profilu na portalu społecznościowym
Facebook.

18. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenie fanpage lub do momentu wycofania
zgody.

19. Administrator informuje, że dane osobowe gromadzone w ramach prowadzonego fanpage, mogą być
przekazywane do Stanów Zjednoczonych poprzez zapisanie ich w bazie umieszczonej na
amerykańskim serwerze. Facebook, Inc. to podmiot mający siedzibę zarówno w państwie trzecim – w
Stanach Zjednoczonych, jak i w Irlandii, który przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób
gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.
NARZĘDZIA SPOŁECZNOŚCIOWE (FACEBOOK)

20. Na stronie strony internetowej „MK SEATS” używana jest wtyczka i inne narzędzia udostępniane
przez serwis społecznościowy Facebook. Wyświetlając stronę strony internetowej na której została
umieszczona taka wtyczka przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem
Administratora Facebooka.

21. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego Usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki
Użytkownika i integrowana ze stroną. Integracja ta umożliwia Usługodawcy otrzymanie informacji, że
przeglądarka Użytkownika wyświetliła stronę mk-seats.com, nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu
w serwisie społecznościowym Facebook czy nie jest akurat u niego zalogowany. Jeśli Użytkownik
będzie zalogowany do serwisu społecznościowego to Usługodawca serwisu będzie mógł
bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie do danego profilu w serwisie społecznościowym
Facebook.

22. W sytuacji, gdy Użytkownik strony internetowej użyje przycisku „Lubię to” lub „Udostępnij”, to wówczas
odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego Usługodawcy i
tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w serwisie społecznościowym i ukażą
się np. na tablicy na Facebooku. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i
wykorzystania przez Usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkowników w tym
zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały wskazane w
polityce prywatności każdego z Usługodawców.

§ 6
Prawa osób, których dane dotyczą

1. RODO nadaje Użytkownikom przedmiotowe uprawnienia, ich wykaz zamieszczono poniżej.
Przysługują one bez podania przyczyny, nie są jednak bezwzględne i nie będą przysługiwać w
stosunku do wszystkich czynności dotyczących przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy
Użytkownik będzie chciał zrealizować, któreś z przysługujących mu praw, może w dowolnym
momencie przesłać oświadczenie woli na adres e-mail strony internetowej lub adres siedziby
Administratora.

i. Prawo dostępu do danych realizowane na podstawie art. 15 RODO.
Użytkownik w każdym czasie może zgłosić się do Administratora w celu potwierdzenia czy jego dane
są przetwarzane, a jeśli ma to miejsce Użytkownik ma prawo:
• do uzyskania dostępu do danych osobowych,
• do otrzymania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o
odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych
Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu
przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach jakie przysługują Użytkownikowi/Użytkownikom na
mocy RODO (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach
przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu
nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
• do uzyskania kopii swoich danych osobowych.

II. Prawo do sprostowania danych realizowane na podstawie art. 16 RODO.
Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania jego danych
osobowych, które są nieprawidłowe. Ma również prawo do żądania uzupełnienia swoich danych
osobowych. Aby sprostować lub uzupełnić swoje dane osobowe prosimy o przesłanie informacji na
adres poczty elektronicznej strony internetowej.

III. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – realizowane na podstawie art.
17 RODO.
a) Użytkownik może wystąpić z żądaniem do Administratora o usunięcie wszystkich lub niektórych
jego danych,
b) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia jego danych osobowych, gdy:
• dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były
przetwarzane,
• wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę
Użytkownika,
• wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celach marketingowych,
• dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
• dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego
w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator
• dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,
c) pomimo zgłoszenia przez Użytkownika żądania usunięcia danych osobowych w związku z
wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w
zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak
również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii
lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,
d) usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może
skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej
lub ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności strony internetowej.

IV. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody
realizowane na podstawie art. 7. ust. 3 RODO
a) Użytkownik akceptując oświadczenia umieszczone przez Administratora w interaktywnych
formularzach dostępnych na stronie strony internetowej, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych w określonych celach,
b) Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych w dodatkowych celach
poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach
dostępnych na stronie strony internetowej,
c) Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jaką udzielił Administratorowi, cofnięcie zgody
będzie miało skutek od momentu wycofania zgody,
d) cofnięcie zgody nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla Użytkownika, może jednak
uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator
może świadczyć jednie za zgodą,
e) cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych dokonywane przez Administratora
zgodnie z prawem przed jego cofnięciem.

V. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych realizowane na podstawie art. 21 RODO
a) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jego
szczególną sytuacją wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli
Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes,
b) przesłana przez Użytkownika w formie wiadomości e-mail rezygnacja z otrzymywania informacji
marketingowych dotyczących produktów i usług oznacza sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego
danych, w tym profilowania tych celach,
c) jeśli Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej zezwalającej na przetwarzanie danych
Użytkownika a wniesiony sprzeciw okaże się zasadny dane osobowe wobec których został wniesiony
sprzeciw zostaną usunięte.

VI. Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych realizowane na
podstawie art. 18 RODO
Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia swoich danych osobowych, gdy:
a) kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy
przetwarzanie danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych
osobowych Użytkownik żąda ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
c) dane osobowe Użytkownika przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w
celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Użytkownika,
d) gdy Użytkownik zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – wówczas
ograniczenie przetwarzania następuje do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po
stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w sprzeciwie
Użytkownika.

VII. Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
Użytkownik ma prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz
do przesłania ich innemu Administratorowi danych osobowych.
Użytkownik ma prawo również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał
bezpośrednio dane osobowe Użytkownika/ Użytkownika innemu Administratorowi (o ile jest to
technicznie możliwe).

VIII. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw
przyznanych na mocy RODO.

§ 7
Polityka cookies, dane eksploatacyjne i analityka

1. Strona internetowa używa niewielkich plików zwanych cookies (ciasteczka), są one zapisywane i
przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkowników strony, jeśli
przeglądarka internetowa na to pozwala. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Cookies stosowane są w celu optymalizacji procesu korzystania ze strony, w celu gromadzenia
danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania Użytkowników ze strony
internetowej, co umożliwia ulepszanie struktury strony internetowej. Są one również niezbędne do
utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu przez Niego strony internetowej.

3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) cookies sesyjne (tymczasowe): są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i
pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas
trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika,

b) cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich
skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich
usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

4. Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
Google Analytics (administratorem cookies jest Google Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych),
b) popularyzacji strony internetowej za pomocą serwisu społecznościowego www.facebook.com
(administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą
w Irlandii).

5. Użytkownik w dowolnym momencie, wykorzystując przeglądarkę internetową z której korzysta, może
zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików
cookies. Takie działanie może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi strony
internetowej, w tym uniemożliwić złożenie zamówienia.

6. Jeśli Użytkownik podejmie decyzję, iż nie zgadza się na wykorzystywanie pików cookies w opisanych
powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Szczegółowa instrukcja postępowania i
informacje dotyczące cookies zawarte są w menu pomocy przeglądarki internetowej, z której aktualnie
korzysta Użytkownik. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to:
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge.

7. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach strony internetowej umożliwiają Użytkownikom
wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących
na aktywności Użytkownika. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje
się na przykład na stronie internetowej: www.youronlinechoices.com.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Niniejsza polityka prywatności zawiera odnośniki do innych stron internetowych, zaleca się
zapoznanie z politykami prywatności i regulaminami tych stron.

2. Powyższa polityka prywatności odnosi się tylko do strony internetowej Administratora.

3. Istnieje możliwość rozszerzenia oferty strony internetowej co tym samym stwarza możliwość zmiany
treści polityki prywatności o czym będą Państwo poinformowani stosownym komunikatem na stronie.

4. W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności strony internetowej, prosimy o
wiadomość na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej wlodarczyk@mk-seats.com.

Projekt i realizacja: © 2021 Webtom.pl / strony www Piła